Om LKG

Lyngdal Kristne Grunnskole’s visjon er å fostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i deres liv, samt utruste de med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

Skolens mål er:

  • Gi barna en solid grunnvoll, både faglig og etisk, til det beste for det samfunn vi lever i.
  • Fostre unge mennesker, med Bibelens Daniel som forbilde, som gjenreiser og videreutvikler vår kristne kulturarv.
  • Styrke barnas integritet.
  • Forberede barna til det arbeidslivet de senere skal ut i.

Lyngdal Kristne Grunnskole tar utgangspunkt i bibelske sannheter, tankegang, menneskesyn, moral og verdensbilde.

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel. Ordspråkene 22:6

Lyngdal Kristne Grunnskole ble i 2001 godkjent av utdanningsdepartementet som et religiøst-etisk alternativ til den offentlige grunnskolen. Skolen drives som en frittstående, privat stiftelse i tråd med gjeldende lover og regelverk. Undervisningen bygger på Norsk Læreplan (L97-L06), men har i tillegg søkt om egen læreplan i KRL-faget for å styrke den kristne verdiformidlingen.

Skolen startet opp i august 2002, med 21 elever fra 1.-6.klasse. Den har hatt en god vekst, og skoleåret 16/17 er det 191 elever, fordelt på 1.-10.klasse.

Lyngdal Kristne Grunnskole har som målsetting å være en åpen og inkluderende skole, samtidig som den har et klart kristent verdisyn. Skolen er teologisk nøytral, det vil si at undervisningen ikke er knyttet til èn bestemt teologisk retning. Både elever og ansatte kommer fra ulike typer menigheter. Det er også elever som kommer fra ikke-kristne hjem.

Elevene ved skolen har samme rettigheter som i den offentlige skolen når det gjelder skyss, helsetjenester, spesialundervisning og lignende. Skolen følger den offentlige skoleruta, med samme antall skoledager i året.

Månedlige skolepenger er inneværende skoleår fra 805 kroner til 1115 kroner, avhengig av hvilket trinn det gjelder. Beløpet indeksreguleres hvert år. Ved flere barn i skolen er det søskenmoderasjon.

Skolen driver etter gjeldende lover og regler for privatskoler, og Utdanningsdirektoratet er offentlig tilsynsmyndighet. Det har vært to tilsynsbesøk ved skolen, og rapportene har utelukkende vært positive.

De første fire årene leide skolen lokaler på Kvås Folkehøgskole. Høsten 2005 kjøpte skolen deler av Lyngdal Planteskole, og har restaurert og bygd ut skolen. Fra og med skoleåret 2006/2007 har skolen holdt til i disse lokalene midt på Rosfjordsletta.

om3 om2 om1